Naša škola na facebooku

  INEKO hodnotenie kvality školy SOŠD Kvačalova 20

 

 Kontakty pre žiakov a zákonných zástupcov žiakov

Začiatok školského roka 2020/2021 bude 2.9.2020

1. ročník 8:00 vchod Kvačalova 18

2. až 5. ročník 9:30

Prosíme priniesť podpísané vyhlásenia o bezinfekčnosti

 

Začiatok školského roka 2020/2021 pre večerné študium  bude 8.9.2020

  • prvý ročník Ing. Medovarská-triedna, 1.poschodie T19-miestnosť, dňa 8.9.202, čas 14:00-16:00 hod.
  • druhý ročník  Mgr. Lihocká-triedna, 3.poschodie T14-miestnosť, dňa 8.9.202, čas 14:00-16:00 hod.

COVID-19 Informácie a tlačivá

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

 

ISIC/EURO<26

INFORMÁCIE O PREUKAZE ŽIAKA ISIC/EURO<26 ALEBO ZNÁMKY ISIC

ŽIADOSŤ O VYDANIE PREUKAZU ŽIAKA ISIC/EURO<26 ALEBO ZNÁMKY ISIC

Ako získať nový ISIC preukaz?

Ako predĺžiť ISIC preukaz?

 

 

 

 

Elektronická prihláška na štúdium na našej škole

Tento modul slúži na zaznamenávanie údajov adeptov na prihlásenie do našej školy. Prihlášku môžete využívať viacerými spôsobmi. Je možné ju zverejniť na Internete, kde ju bude môcť vyplniť ktokoľvek, alebo ju môžete vypĺňať počas zápisov (prijímačiek) priamo na počítačoch v škole. Každopádne však ušetríte čas a možné preklepy pri prevode novozadaných údajov do školského informačného systému.

Prihláška na SŠ a pokyny na vypĺňanie v šk. roku 2019/20

 Opatrenia ministerstva školstva:
- písomné maturity sú zrušené, "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby,
- prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

 

 Až na 7. máj 2020 sa posunul termín na zverejnenie kritérií na prijímacie konanie na stredné školy. Podľa pôvodného plánu tak mali riaditelia stredných škôl urobiť do 28. apríla 2020.

 

Online školení zdarma

Máte zájem shlédnout zdarma diagnostické školení z dílny FCD s Liborem Fleischhansem?

 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
     Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Vzdelávanie je zabezpečené dištančnou formou cez e-learningový portál školy na http://elearning.sosdba.sk/,

inštrukcie o sprístupnených kurzoch sú distribuované cez https://sosdba.edupage.org/login/.

      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.
     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020.

Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.
     V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

https://bratislavskykraj.sk/bratislavska-zupa-kvoli-koronavirusu-prerusuje-vyucovanie-na-strednych-skolach/

Na praxi v Systéme duálneho vzdelávania SDV a na pracovisku zamestnávateľa postupujte podľa pokynov zamestnávateľa, kontaktujte pracoviská.

 

Vaše 2% dane

pre krajšiu a modernejšiu školu

 

 

súťaž Young Car Mechanic na Slovensku

 Výsledky 1. kola

 

Dňa 20.1.2020 sa bude konať RODIČOVSKÝ AKTÍV (združenie) - 15:00 - 17:00

 

Deň otvorených dverí 05.02.2020

 

 

 


 

 

 

 

Plenárne zasadnutie a Triedne aktívy Rodičovskej rady školy

 

Dňa 09. októbra 2019 (streda)

o 14:30 h plenárne zasadnutie Rodičovskej rady školy

o 15:00 h triedne aktívy Rodičovskej rady školy

 

Srdečne Vás pozývame

 

 

 

Záverečné skúšky 2019

Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka nadstavbového štúdia v šk. roku 2019/2020  pre 2-ročné nadstavbové štúdium, určené pre absolventov 3-ročných učebných odborov ukončené maturitnou skúškou

2414 L 01 strojárstvo 

3757 L dopravná prevádzka

2493 L predaj a servis

4. JÚN 2019

Národné motokárové centrum projekt "ŠKOLA ŠKOLA 2019"

 

20.ročník súťaže „AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019“.

SOSD BA získala 1. a 2. miesto v slovenskom finále

1. Šimon Méry

2. Filip Medovarský

 

Nové odbory v školskom roku 2019/2020     

viac...  2495 K autotronik "moderný automechanik s maturitou"

   viac....    3766 H lodník

 

Príležitosť pre deviatakov aj v systéme duálneho vzdelávania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finále „Karting na školách“ 28.2.2018

 

1. miesto SOŠD, Kvačalova 20, Bratislava

 

 

 

 

JUNIOR-TALENTS v spolupráci so skupinou European Talents plánuje a organizuje stáže pre študentov v medzinárodnom, odbornom prostredí. Disponujeme širokou sieťou atraktívnych partnerov v automobilovom sektore.

 

lyžiarský kurz 2018 

 

2. finálové kolo „Karting na školách“ 6.2.2018

 

1. finálové kolo „Karting na školách“

 

 

školské kolo Matematickej olympiády 2018

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

 

Dňa 26.10.2017 sa konal 2. ročník strojárskej „GRAND PRIX“ na Strojníckej fakulte STU

Súťaž 4 členných družstiev, kde žiaci mali možnosť plniť rôzne teoretické aj praktické úlohy na stanovištiach rozmiestnených po SjF STU.

Za našu školu súťažili 3 družstvá:

LOGISTI  Ernest Morávek, Adam Havrlent, Michaela Čiešková, Roman Mazáč                   I. miesto

AUTOMECHANICI Andrej Šimon, Karol Ďuríček, Kristián Hrubý,  Dávid Weisenpacher   I. miesto

DOPRAVÁCI Kristián Török, Dávid Kovács, Patrik Mogrovič, Roland Podkovčík                   III.miesto

V súťaži jednotlivcov vo veslovaní na veslárskom trenažéry obsadila Michaela Čiešková              I. miesto

 

 

 

 

 

STARÉ WEBOVÉ STRÁNKY NÁJDETE NA ADRESE: www.old.sosdba.sk

 

Zmena adresy školy

V novom školskom roku 2017/2018 vás vítame na novej adrese školy, s účinnosťou k 31.8.2017 sa mení názov a adresa školy na:

Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, 82108 Bratislava

Otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017 v budove na Kvačalovej 20 (vchod Kvačalova 18)
I.A, I.B o 9:00
II.AME, II.BMK, III.AML, III.LA, IV.LA, I.SD, II.SD o 8:00